دستورالعمل‌های رسمی کرونا

دستورالعمل نحوه مراقبت و تشخیص کرونا در مراکز جامع سلامت منتخب: نسخه اول ۱۱ فروردین ۹۹ (بخش دوم و سوم)

بخش دوم : دستورالعمل نمونه گیری ، ارسال و پیگیری پاسخ آزمایش ۱۹-COVID

ملزومات مورد نیاز برای نمونه گیری

۱ .وسایل حفاظت فردی
۲ .محیط ترانسپورت نمونه
۳ .سواپ نازوفارنکس اوروفارنکس
۴ .کلدباکس /یخچال برای نگهداری نمونه
۵ .ظرف انتقال نمونه
۶ .وسیله نقلیه برای انتقال نمونه

ثبت درخواست آزمایش تشخیص مولکولی کرونا ویروس جدید

در خواست انجام آزمایش توسط .پزشک مرکز خدمات جامع سلامت منتخب با رعایت اندیکاسیون درخواست آزمایش تشخیص مولکولی کرونا ویروس جدید (مطابق دستورالعمل شبکه) انجام میشود. به ازای هر نوبت درخواست آزمایش تشخیص مولکولی کرونا ویروس جدید، کد رهگیری اختصاصی در “سامانه یکپارچه بهداشت” به بیمار اختصاص داده میشود. این کد رهگیری همراه با نام و نام خانوادگی و کد ملی بیمار بر روی برچسب لوله نمونه بالینی درج میشود.

انجام نمونه برداری از دستگاه تنفسی فوقانی

نمونه برداری از دستگاه تنفسی فوقانی توسط کارکنان آموزش دیده مرکز بهداشت انجام میشود. نمونه برداری میتواند توسط کارشناس آزمایشگاه، پرستار، ماما و یا هر دانش آموخته دیگری که ازطرف رئیس مرکز صاحب صلاحیت تشخیص داده شود و “دوره آموزشی فوری” شامل آموزش اخذ نمونه های سواب نازوفارنکس و اوروفارنکس، بسته بندی استاندارد سه لایه و روش ارسال امن و ایمن نمونه بالینی را گذرانده باشد، انجام شود. اگرچه نمونه های متنوعی ممکن است برای تشخیص مناسب بوده و برای آزمایش مورد استفاده قرار بگیرند (مثل نمونه خلط یا ترشحات برونوآلوئلار لاواژ)، اولویت نمونه گیری با اخذ نمونه سواب نازوفارنکس و سواب اوروفارنکس است. نمونه گیری یکی از مراحل بسیار مهم آزمایش محسوب میشود و در صورتیکه بخوبی انجام نشود میتواند منجر به نتایج منفی کاذب شود.
برای هر بیمار، یک سواب نازوفارنکس و یک سواب اوروفارنکس اخذ شده و هر دو در یک لوله در پیچ دار غیرقابل نشت که حاوی ۱.۵ تا ۲ میلی لیتر محیط انتقال ویروس است، قرار میگیرد. نمونه گیر باید از بسته بودن درب لوله اطمینان حاصل کند.
لوله حاوی نمونه بالینی هر بیمار باید با دارای برچسبی باشد که بر روی آن نام، نام خانوادگی و کد رهگیری اختصاصی او درج شده است.

فیلمهای آموزشی برای “استفاده صحیح از پوششها و وسایل حفاظت فردی (PPE)”، “روش استاندارد بسته بندی سه لایه و انتقال امن و ایمن نمونه”، “مدیریت رخداد ریختن و پاشیدن مواد آلوده” و همچنین “چگونگی نمونه برداری از نازوفارنکس و اوروفارنکس” در سامانه یادگیری مجازی آزمایشگاه مرجع سلامت “سیما”، که به منظور یادگیری کارکنان آزمایشگاهی کشور ( http://virtualservice.tums.ac.ir/sima ) بارگذاری شده است و می تواند مورد استفاده کارکنان مرتبط قرارگیرد.

بسته بندی و ارسال نمونه ها با رعایت روش استاندارد سه لایه

نمونه باید در همان روز، با رعایت استاندارد سه لایه بسته بندی شده و در شرایط انتقال امن و ایمن نمونه با حفظ دمای خنک (۲ -۱۰ درجه سانتی گراد) مستقیما به آزمایشگاه ارسال شوند. در صورتیکه نمونه به هر دلیل در همان روز قابل ارسال به آزمایشگاه نباشند لازم است تا روز بعد در یخچال نگه داری شود. پایداری نمونه ها در شرایط یخچال کمتر از ۴ روز است.
در صورتیکه به هر دلیل انتقال نمونه ها به آزمایشگاه در همان روز میسر نباشد، لازم است تا روز بعد در یخچال مخصوص نمونه های بالینی نگهداری شوند. یخچال نمونه های بالینی باید مختص این نمونه ها بوده و از نگهداری هر چیز دیگر در آن اجتناب شود. در صورت عدم دسترسی به یخچال اختصاصی برای نگهداری موقت نمونه ها، میتوان از جعبه یخدان حاوی بسته های یخ یا “آیس پک” (Pack ICE) و مشابه آن استفاده نمود. تعداد بسته های یخ باید به اندازه ی باشد که تا حداقل ۱۲ الی ۲۴ ساعت (بسته به نیاز) دمای یخچالی را تامین نماید. باید مراقب بود که بسته های یخ فاقد نشتی باشند تا به نمونه های بالینی یا بسته حاوی آنها آسیب وارد نشود. از آنجا که ممکن است بیشتر آزمایشگاههای تشخیص مولکولی کرونا ویروس جدید فاقد بخش پذیرش آزمایشگاهی و نمونه برداری و کارکنان کافی برای پذیرش و پردازش نمونه های دریافتی باشند، لازم است ارسال بسته حاوی نمونه های بالینی بطور روزانه و در زمان توافق شده با مسئول آزمایشگاه انجام شود.

تائید دریافت نمونه توسط آزمایشگاه تشخیص مولکولی کرونا ویروس جدید

پس از رسیدن بسته نمونه های بالینی به آزمایشگاه، وضعیت بسته بندی، نحوه و شرایط ارسال(خصوصا ً دما) و همچنین وضعیت تک تک نمونه ها و برچسب آنها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نبود عدم انطباق رسیدن آنها به آزمایشگاه در سامانه یکپارچه بهداشت تائید میشود.
در صورت وجود هر گونه عدم انطباق در مورد یک نمونه، مراتب در “فرمهای عدم انطباق” ثبت و در صورت عدم امکان انجام آزمایش، به منظور تکرار نمونه برداری، به همراه علت در سامانه های الکترونیک مرتبط میشود. کارشناس نمونه برداری در مرکز ۱۶ ساعته ملزم به پیگیری سریع موارد عدم انطباق، بویژه آنهایی که منجر به تکرار نمونه برداری شده اند، میباشد. لزوم تکرار نمونه برداری باید فورا به بیمار اعلام و هماهنگی لازم برای انجام نمونه برداری مجدد انجام شود.

انجام آزمایش تشخیص مولکولی برای کرونا ویروس جدید

نمونه هایی که دارای معیارهای لازم میباشند در فهرست انجام آزمایش قرار گرفته و نتیجه آزمایش آنها، در مدت حداکثر ۴۸ ساعت از زمان پذیرش در آزمایشگاه، در سامانه های پرونده الکترونیک سلامت ثبت میشود. هر گونه تاخیر احتمالی درگزارش نتیجه باید به اطلاع مرکز ارسال کننده نمونه و در صورت لزوم بیمار برسد.
در صورتیکه علی رغم انجام آزمایش، به هر دلیل، نیاز به تکرار آزمایش بر روی نمونه جدید باشد، مراتب باید فورا به اطلاع مرکز ارسال کننده نمونه برسد.

گزارش نتیجه آزمایش تشخیص مولکولی کرونا ویروس جدید

نتیجه آزمایش نمونه ای ارسالی بصورت زیر در سامانه های پرونده الکترونیک سلامت درج میشود:

نتیجه آزمایش غربالگری: که میتواند “مثبت” و یا “منفی” باشد.

نتیجه آزمایش تائیدی/تکمیلی: که میتواند “مثبت” و یا “منفی” و یا “نیازمند بررسی” باشد.

درج نتیجه آزمایش غربالگری به ازای هر نمونه پذیرش شده الزامی است، اما درج نتیجه آزمایش تائیدی/تکمیلی ممکن است بر حسب آزمایشگاه و یا کیت مورد استفاده متغیر باشد.

بخش سوم : نحوه اعزام فرد با تست مثبت به نقاهتگاه

پس از مشخص شدن نتیجه تست مثبت فرد :

۱ .نتیجه در سامانه های پرونده الکترونیک سلامت ثبت می شود
۲ .فرد از نظر تشدید احتمالی علائم توسط پزشک مرکز ارزیابی می شود
۳ .درصورت وجود علائم خطر( وجود تنگی تنفس و یا سطح اشباع اکسیژن کمتر از ۹۳ % یا ۳۰>RR ) به بیمارستان ارجاع می شود و در غیر این صورت به فرد اطلاع داده می شود که باید نقاهتگاه برود .
۴ .محل نقاهتگاه که فرد اجاع می شود تعیین می شود و ارجاع فرد ثبت می شود

ضمن رعایت احتیاطات استاندارد می توان فرد را به یکی از روش های زیر انتقال داد،

۱ .با استفاده از آمبولانس
۲ .با وسیله نقلیه شخصی با پنجره های باز و تهویه مناسب فرد بیمار و همراهان وی از ماسک جراحی استفاده کرده و تمام سطوح وسیله نقلیه بعدا ضد عفونی شود .

نتیجه ارجاع پیگیری می شود
درصورتی که فرد از اعزام به نقاهتگاه تمکین نکند مطابق دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت کشور اقدام می شود .

(معاونت بهداشت- معاونت درمان)

منبع
وزارت بهداشت
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا